NyhetsbrevPriser och leverans
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundservice
Måndag - fredag: 9:00 - 22:00**
Söndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: (0)852-503882

Kundservice
Måndag - fredag: 9:00 - 22:00**
Söndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: (0)852-503882

Allmänna villkor

För affärsförbindelse mellan näringsidkare och konsument gäller endast nedanstående allmänna villkår, som levereras till konsument senast samtidigt med ingåendet av första avtal mellan konsument och näringsidkare.

Villkor

§1 - Användningsområdee

För affärsförbindelse mellan näringsidkare och konsument gäller endast nedanstående allmänna villkår, som levereras till konsument senast samtidigt med ingåendet av första avtal mellan konsument och näringsidkare.

Konsument under 18 år har inte rätt att köpa eller beställa produkter från Adlibris utan att en förälder eller annan målsman godkänner det.

Avtalet rör säljarens framkallning, behandling och leverans av foton skickade av konsumenten i analog och/eller digitalt filformat.

Konsument uppmanas att spara de allmänna affärsvillkåren på sin dator och/eller skriva ut dem innan beställning via internätet sker.

§ 2 - Avtalsparter

Konsumenten är:

Den som avger erbjudande om beställning av vara vid näringsidkare och erbjudandet accepteras.

Näringsidkaren är:

CeWe Color Nordic ApS
Søren Frichs Vej 38K, 2. sal
DK - 8230 Åbyhøj
Danmark
CVR nr.: 33808518

§ 3 - Kontakt

All kontakt rörande reklamation, ånger - etc gentemot näringsidkare skall skickas till:
adlibris@onlinefotoservice.se

§ 4 - Kontraktsslutande

Genom att skicka in digitala foton i filformat (”bildfiler”) avger konsument en order till näringsidkare gällande framställning av foton och/eller artiklar försedda med foton (”vara”). Avgivandet av order anses som anbud till näringsidkare.

Slutligt avtal anses först vara ingått när den av konsumenten via intenätet avgedda order accepterats av näringsidkaren genom avsändelse av överenskommen orderbekräftelse via E-post.

§ 5 - Priser

Leverans av vara sker till de på tidspunkten för kontraktsingåendet gällande priser i svenska kronor, som anvisats på näringsidkarens hemsida. Det tas förbehåll för fel i våra upplysningar på hemsidan, katalog mm gällande pris. Pris anses sålunda endast som rekommenderad uppmaning att avge anbud. Observera att fraktkostnader redovisas separat på hemsidan.

Framgår pris av faktura, anses denna för gällande, såvida inte denna är felaktig och detta tydligt framgår för konsument.

Fakturapris inkluderar framkallning och behandling av digitala filformat som avtalat, försändelse- och leveranskostnader och den vid varje tidpunkt gällande lagstadgade mervärdeskatten (moms).

§ 6 - Leverans, spedition

Leverans eller avhämtning av order sker enligt de i beställningsmjukvaran eller på hemsidan fastlagda bestämmelser, såvida inte köpare och näringsidkare avtalat annat.

Observera att vi aldrig kan garantera att en leverans sker inom utsatt tid. Leveranstiderna som anges är ungefärliga och kan vara något längre under de perioder där ordervolymerna är högre. Under jultider har Posten ofta högre belastning och därmed längre leveranstider, detta är ingenting vi kan påverka. Näringsidkaren tar därför ej ansvar för förseningar orsakade av utomstående samarbetspartner.

Om varan skall transporteras till köparen och annat inte följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten.

Ovannämnda bestämmelse om risk gäller inte vid konsumentköp, då risken istället övergår till konsumenten när leverans har skett, dvs när konsumenten mottagit varan.

§ 7 - Betalning

Konsument ska vid avgivande av order uppge om konsument önskar betala med betalkort, kreditkort eller mot faktura. Konsument under 18 år kan inte avge order på kredit.

Ang. Faktura: Vid betalning mot faktura skall fakturabeloppet betalas av konsumenten inom 7 dagar från leverans av vara. För dig som är folkbokförd inom Sverige kan vi erbjuda fakturabetalning. Vid fakturabetalning av vara för över 890 kr., påbörjas inte produktion av order förrän betalning konstaterats och godkännts av näringsidkare.

Vid försenad betalning har näringsidkaren direkt rätt att debitera dröjsmålsänta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift på f n 50 kr och i förekommande fall inkassoavgift. I det fall där Kund är i dröjsmål med betalning, har näringsidkaren direkt rätt att neka expediering av fotoorder till dess att full betalning erlagts.

Vid betalkort anges kostnader i samband med transaktion som näringsidkare påläggs av utförande bank. Konsument står för samtliga dessa transaktionskostnader.

Kan betalning med direktdebitering inte ske på grund av omständigheter som konsument är ansvarlig för, ska konsument återbetala näringsidkare upplöpna transaktionskostnader.

§ 8 - Marknadsföring

Näringsidkare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till detta på förhand. Har näringsidkare har fått konsuments elektroniska adress i samband med att konsument har köpt en vara av näringsidkare där, gäller inte kravet om samtycke enligt första stycket när:

Den fysiska personen inte har motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användandet av elektronisk post.

Marknadsföringen gäller näringsidkares egna, likartade produkter och.

Den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att den uppgiften används i marknadssyfte när den samlas in vid varje följande marknadsföringsmeddelande

§ 9 - Kvittning

Konsument kan endast kvitta under förutsättning att motkravet har fastställts vid slutgiltig, rättslig förlikning eller vid näringidkares skriftliga godkännande att kvittning kan ske.

§ 10 - Förbehåll om återtagande

Tills näringsidkare har mottagit fullständig och slutgiltig betalning för varan, behåller han möjlighet at återta varan. Detta gäller inte vid konsumentköp.

§ 11 - Ångerrätt (gäller endast vid konsumentköp)

1. Konsumenten har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), 10 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 10 §.

2. För en vara som tillverkas och/eller väsentligt anpassas efter konsumentens särskilda önskemål gäller en eventuell ångerrätt endast tills näringsidkaren har påbörjat behandlingen av den mottagna beställningen av den aktuella varan. Eftersom näringsidkaren oftast påbörjar produktionen av varan omedelbart efter avtalets ingående kommer ångerrrättens giltighet mycket snabbt att upphöra, konsumenten ombedes därför att observera att vederbörande genom att avge en sådan beställning även snabbt förlorar sin ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), 2 kap., 5 §.

§ 12 - Avbeställningsrätt, returrätt

Konsumenten kan avbeställa en vara så länge den inte är levererad. I sådanna tillfällen förbehåller näringsidkare rätt att kräva ersättning av konsumenten enligt konsumentköpslagens 41 §. Det gäller:

Kostnader för att ingå och uppfylla avtalet.

Kostander som följd av avbeställningen

Övrig förlust. Belopp som kan anses rimlig

§ 13 - Ansvar, ersättning och reklamation

Är en vara bristfällig, oavsett bristens karaktär, kan näringsidkare avhjälpa bristen eller leverera en ny bristfri vara efter konsumentens eget önskemål.

Näringsidkare kan dock neka att utföra den valda avhjälpningen av bristen, om denna avhälpning medför oproportionerliga kostnader och en annan avhjälpning av bristen inte medför väsentliga olägenheter för konsumeten.

Om en avhjälpning av bristen inte har konsument rätt att upphäva avtalet eller kräva proportionerligt nedslag i försäljningspriset.

Vill konsument reklamera en brist har konsument plikt att göra detta inom rimlig tid.

Konsumenten uppmanas at göra backup av all information på sin dator eller annan lagringsmedia innan beställningen skickas iväg.

Skadad eller förkommen film erstätter CeWe Color med dubbel oexponerad mängd film. CeWe Color forsöker följa den branchpraxis som tillämpas av Almänna Reklamationsnämnden och Konsumentverket.

Konsument bär ansvaret för format och kvalitet på det insända bildmaterialet. Om bilderna inte returneras i den önskade storleken 10x15, utan i 10x13 eller 10x18 och detta beror på formatet bilderna tagits i, anses inte detta som en brist, liksom det inte heller kommer at ske någon ändring av bilderna på laboratoriet. - har bildfilen en dålig upplösning kommer framkallning och förstoring inte att ändra på detta och den färdiga varan kommer därför inte att framtså bättre än råvaran, dvs kvaliteten på det levererat material, tillåter.

§ 14 - Viderebefordran av personupplysninger

Näringsidkare använder sig för sin internätbaserade fotoservice av infrastrukturen och mjukvaran hos:

CeWe Color AG & Co. OHG, Oldenburg
Meerweg 30 - 32
D - 26133 Oldenburg
Deutschland

Och hos:

CeWe Color Nordic ApS
Søren Frichs Vej 38K, 2. sal
DK - 8230 Åbyhøj
Danmark
CVR nr.: 33808518

För orderbehandling viderebefordras endast de person- och bilddata till ovannämnda partner, som är nödvändiga för orderbehandlingen och ev efterföljande kommunikation och service.

Har konsumenten inte motsatt sig marknadsföring, kommer CeWe Color Nordic ApS som databehandlare för näringsidkare desutom att mottaga och behandla upplysningar för detta ändamål.

Det är ett vilkår från näringsidaken att konsumenten uttryckligen gett sitt samtycke till att näringsidkare får behandla personkänsliga upplysningar i samband med behandling, framkallning, leverans och fakturering i överesnstämmelse med det ingådda avtalet mellan konsument och näringsidkare

Det hänvises till det särksilda dataskyddstillkännagivandet, som konsument har plikt att spara på sin dator och/eller skriva ut innan onlinebeställning av näringsidkares tjänster och produkter.

§ 15 - Upphovsrättigheter

Konsument har plikt att efterse att innehållet i överförda digitala bildfiler och efterföljande bruk av detta inte kränker tredjeparts immateriella rättigheter härunder även, men inte begränsat till, tredjeparts upphovs- och varumärkesrättigheter.

Alla påföljder vid eventuell kränkning av tredjeparts rättigheter är endast konsumentens ansvar. Konsumenten skall hålla näringsidkare skadesfri från varje krav, som tredjepart reser som följd av kränkning av tredjeparts rättigheter vid framkallning, behandling, duplicering och användade av de överförda digitala bildfierna.

Konsument har plikt att hålla näringsidkare skadesfri för samtliga advokatkostnader och övriga kostnader i samband med rättsliga förhandlingar, som näringskidkaren kan behöva avhålla som följd av tredjeparts kontakt och eller inledande rättsliga steg mot näringsidkare för en potentiell kränkning av tredjeparts imateriella rättigheter.

Konsument har dessutom plikt att se till att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot gällande laggivning, härunder men inte begränsat till strafflagens beställser om barnpornografi. Får näringidkare kännedom om att gällande laggivning inte följts, förbehåller näringsidkare sig rätt kontakta relevanta myndigheter.

§ 16 - Sekretess

Näringsidkare strävar efter att skydda våra kunders privatliv och personkänsliga upplysningar

Se vidare i vårt tilllägg om Sekretesspolicy, se bilaga 1.

17 § - Jurisdiktion och lagval

Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga om köp enligt denna lag, om den lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger köparen ett bättre skydd enligt konsumentköpslagen 48 §.

Det görs uttryckligen gällande att den internationella köplagen (CISG) ej tillämpas.

Skulle enstaka bestämmelser i innevarande avtal med konsumenten, härunder de almänna affärsvillkåren, vara eller komma att bli ogilitiga, berörs giltigheten av övriga bestämmelser inte av detta.

Sekretesspolicy hos CEWE FOTOBOK - Bilag 1

Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande sekretesspolicy beskrivs hur CEWE FOTOBOK samlar och skyddar dina personliga uppgifter. Hänvisningar till "CEWE FOTOBOK" i denna sekretesspolicy avser alla CEWE FOTOBOK-företag och avdelningar.

När du öppnar ett konto hos Adlibris eller besöker CEWE FOTOBOK webbplats godkänner du att Adlibris samlar och använder personlig information enligt sekretesspolicyns beskrivning.

Insamling av personlig information

Vi samlar in information som behövs för att öppna konto, för att genomföra affärer på ett effektivt sätt och för att skydda din sekretess. För att kunna göra detta samlar vi information för att kunna bedöma dina behov och preferenser.

Den information som vi samlar in direkt från dig inkluderar information som behövs för att kommunicera med dig, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Du tillhandahåller oss med större delen av informationen som vi kräver. Du gör detta genom att fylla i kontoansökan och tillhörande dokument, genom att lägga en order, genom att skicka oss e-post eller genom att skicka in information som svar på en kampanj eller specialerbjudande. Vi samlar också in information genom att (1) iaktta hur du använder webbsidan, och (2) erbjuda dig produkter och tjänster. Med denna information kan vi erbjuda produkter och tjänster som bör intressera dig.

Den information som vi samlar indirekt från dig inkluderar din IP-adress (Internet Protocol), typ av webbläsare, operativsystem, Internetleverantör, tidstämplar, transaktioner som du gör samt bannerreklam som du klickar på. Vi gör det genom att använda cookies, som är små textfiler som skickas från webbservern och som kan sparas i din dator. Med hjälp av cookies kan vi lära känna dig bättre genom att tillhandahålla operativ data som vi kan använda för att underlätta din interaktion med vår webbplats och förbättra dess navigering och användning.

Användning av personlig information

CEWE FOTOBOK kan använda den information som du tillhandahåller för att bekräfta din identitet och kontaktinformation. Vi kan också använda denna information för att registrera ditt handelskonto, utfärda ett kontonummer och ett säkert lösenord, upprätthålla aktiviteten på kontot samt kontakta dig med kontoinformation. Med denna information kan vi förbättra våra tjänster till dig, anpassa din surfningsupplevelse samt informera dig om ytterligare produkter, tjänster eller kampanjer som kan vara av intresse för dig.

Om du avslutar ditt konto hos oss sparas din information hos CEWE FOTOBOK. Informationen används dock bara för att följa myndighetsbestämmelser och för att ibland kontakta dig och erbjuda dig att återaktivera ditt konto eller delta i andra värdefulla erbjudanden.

CEWE FOTOBOK dotterbolag och partners

CEWE FOTOBOK kan dela information med sina dotterbolag om informationen behövs för att erbjuda produkten eller tjänsten som du har bett om.

Tredje parter som inte är dotterbolag

CEWE FOTOBOK säljer inte, licensierar inte eller lämnar inte ut personliga uppgifter till tredje part av någon anledning utom för de undantag som beskrivs undan.

CEWE FOTOBOK förbehåller sig rätten att avslöja din personliga information till tredje parter när det krävs av lagen eller av andra myndigheter.

För att förbättra våra tjänster till dig vi kan engagera andra företag som hjälper oss med vissa interna funktioner, t.ex. kontobehandling, uppfyllning, kundtjänst, undersökningar om kundtillfredsställelse eller andra datainsamlingsaktiviteter relevanta för vår verksamhet. Vi kan också tillhandahålla kundinformation från vår databas till en part för att hjälpa oss att analysera och identifiera kundens behov och informera kunden om produkter och tjänster som vi erbjuder.

Den information som vi delar används endast för att utföra den uppgift vi begär och inte för något annat syfte. Alla tredje parter som vi delar personlig information med måste skydda den personliga informationen på samma sätt som vi gör.

Varje gång du väljer att klicka på en länkad webbplats kan du behöva ange registreringsinformation eller annan information. Lägg märke till att informationen som du tillhandahåller överlämnas till tredje part. Du behöver känna till sekretesspolicyn för tredje part.

Välja bort att avslöja personlig information

Du kan ange att vi inte ska avslöja personlig information till vissa tredje parter.

Kontakta CEWE FOTOBOK om du vill välja bort att avslöja personlig information till vissa tredje parter.

Lägg märke till att om du har ett gemensamt konto gäller möjligheten att välja bort att avslöja personlig information för alla kontohavare.

Om du har flera konton hos CEWE FOTOBOK måste du välja bort att avslöja personlig information för varje konto.

Om vi förslår att dela information på ett sätt som inte framgår i denna sekretesspolicy får du ett meddelande om detta på CeWe Color Nordic ApS webbsida, ett meddelande i avsnittet "Nyheter" på webbsidan, och du får en möjlighet att välja bort att delta i detta om det behövs.

Skydd av din personliga information

Vi använder säkerhetsprogram, system och tillvägagångssätt för att skapa en säker handelsmiljö och skydda din personliga information, din ekonomiska information samt information om dina affärer. När du öppnar ett konto hos oss, du får ett unikt kontonummer. Bara ett fåtal anställda hos CEWE FOTOBOK behöver känna till denna information och ha tillgång till ditt kontonummer.

Kom ihåg: det är du som ansvarar för att skydda ditt kontonummer, användar-id och lösenord. Vi rekommenderar att du inte avslöjar informationen till någon annan.

Användning av "cookies"

Vi använder cookies för att skydda dina affärsaktiviteter och förbättra hur vår hemsida fungerar. (Cookies är små textfiler som skickas från webbservern till din dator.)

Cookies som används av CEWE FOTOBOK innehåller ingen personlig information eller information om konto och lösenord. De används av CEWE FOTOBOK för att visa att sidbegäran kommer från en person som redan är inloggad.

CEWE FOTOBOK kan dela information om hur våra besökare använder webbsidan till välkända annonsföretag. Syftet är att inrikta våra bannerannonser på den här webbplatsen och andra webbplatser. Av denna anledning använder vi pixel-taggar (så kallade "clear gifs" eller "web beacons") för att markera de sidor som du har besökt. Den information som samlas av annonsföretag med hjälp av pixel-taggar är inte personligt identifierbar.

För att administrera och förbättra webbsidan CEWE FOTOBOK, kan vi använda en tredje part för att spåra och analysera statistisk information om användning och volym.

Här ingår sidbegäran, formulärbegäran och klicksökvägar. Tredje part kan använda cookies för att följa beteendet på uppdrag av CEWE FOTOBOK. Dessa cookies innehåller ingen personligt identifierbar information.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Om CEWE FOTOBOK inför viktiga ändringar i sekretesspolicyn läggs den nya policyn upp på webbsidan och vi meddelar på vår webbsida/webbsidor om sådana ändringar. Du godkänner att vi lägger upp sekretesspolicyn elektroniskt på webbsidan. Detta meddelande och vårt CEWE FOTOBOK-kundavtal ska användas vid eventuella klagomål. Kontakta kundtjänst om du har frågor om sekretesspolicyn.